Gebruikersvoorwaarden LIV Residential

Artikel 1. Definities

 1. 1.1. Account: het (optionele) persoonlijke account van Gebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot bepaalde functionaliteiten van het LIV Residential-platform, waaronder maar niet uitsluitend de alertfunctie en het markeren van woningen als favoriet;
 2. 1.2. Data: alle door Gebruiker via het LIV Residential-platform en de LIV Residential-app opgeslagen gegevens;
 3. 1.3. Gebruiker: zowel bezoekers van het LIV Residential-platform als Huurkandidaten en gebruikers van de LIV Residential-app;
 4. 1.4. Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige gebruikersvoorwaarden;
 5. 1.5. Huurkandidaat: Gebruiker die via het LIV Residential-platform interesse heeft getoond in de Huurwoning;
 6. 1.6. Huurwoning: onroerend goed dat volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (mede) geschikt is om gebruikt te worden als huurwoonruimte;
 7. 1.7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow;
 8. 1.8. LIV Residential: OCP Asset Management B.V., gevestigd aan de Generaal Vetterstraat 74 (1059 BW) te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69408645. LIV Residential is als onderdeel van OCP Asset Management B.V. de beheerder van het LIV Residential-platform en de LIV Residential-app en de aanbieder van Huurwoningen;
 9. 1.9. LIV Residential-app: de mobiele community applicatie waarmee huurders onder andere maar niet uitsluitend met elkaar kunnen communiceren en reparatieverzoeken voor de woning bij de verhuurder kunnen indienen, welke wordt aangeboden door (de toeleverancier(s) van) LIV Residential;
 10. 1.10. LIV Residential-platform: een online platform waar woningzoekenden in contact gebracht worden met aanbieders van huurwoningen via de website livresidential.nl;
 11. 1.11. Woningaanbod: het systematisch doorzoekbare bestand aan beschikbare Huurwoningen via het LIV Residential-platform.

Artikel 2. Overeenkomst, toepasselijkheid en wijzigingen

 1. 2.1. Door gebruik te maken van het LIV Residential-platform of een Account aan te maken, sluit Gebruiker een overeenkomst met LIV Residential onder de volgende voorwaarden.
 2. 2.2. De overeenkomst gaat in zodra Gebruiker gebruik maakt van het LIV Residential-platform of zich registreert om een Account aan te maken en loopt dan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan de overeenkomst op ieder moment opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Gebruiker zegt de overeenkomst op door het gebruik van het LIV Residential-platform te staken, dan wel het aangemaakte Account te beëindigen.
 3. 2.3. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het LIV Residential-platform (zowel via computer als mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie) en op alle bijbehorende diensten die op het LIV Residential-platform worden aangeboden.
 4. 2.4. De LIV Residential-app wordt aangeboden door (een) toeleverancier(s) van LIV Residential. Voor het gebruik van de LIV Residential-app kunnen aparte gebruiksvoorwaarden gelden. Gebruiker gaat een aparte overeenkomst aan met de (toe)leverancier van de LIV Residential-app voor het gebruik van de app. LIV Residential is hierbij geen partij, maar spant zich er maximaal voor in dat de betreffende leverancier de app met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap aan Gebruiker zal leveren.
 5. 2.5. Door gebruik van het LIV Residential-platform gaat Gebruiker akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. Verder is het Privacy- en cookie Statement van LIV Residential ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens van toepassing.
 6. 2.6. Wanneer een Huurkandidaat reageert op een Huurwoning via het LIV Residential-platform, geeft hij of zij impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn.
 7. 2.7. Deze Gebruikersvoorwaarden kunnen door LIV Residential van tijd tot tijd worden aangepast of aangevuld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de LIV Residential-app en/of het LIV Residential-platform na inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Het Account

 1. 3.1. Gebruiker kan zich registeren om een Account aan te maken en vervolgens om via het Account bepaalde functionaliteiten van het LIV Residential-platform te kunnen gebruiken, waaronder maar niet uitsluitend de alertfunctie en het markeren van woningen als favoriet.
 2. 3.2. Een Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden.
 3. 3.3. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Gebruiker direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van het Account. Ook zal Gebruiker direct melding maken bij LIV Residential, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

Artikel 4. Totstandkoming van een huurovereenkomst

 1. 4.1. Het gebruik van het LIV Residential-platform, waaronder de aanvraag voor een bezichtiging van een Huurwoning, is in beginsel vrijblijvend en gratis, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 2. 4.2. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van LIV-Residential platform.
 3. 4.3. LIV Residential stelt via het LIV Residential-platform een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ter beschikking aan de Gebruikers mits zij zich houden aan deze Gebruikersvoorwaarden voor de duur van de overeenkomst tussen LIV Residential en Gebruiker.
 4. 4.4. Op het LIV Residential-platform kunnen Gebruikers een bezichtiging aanvragen van een Huurwoning. LIV Residential zal de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. De bezichtiging wordt uitgevoerd door LIV Residential zelf, of wordt uitbesteed aan een derde partij die is aangesloten bij LIV Residential. LIV Residential kan niet garanderen dat er een bezichtiging zal plaatsvinden.
 5. 4.5. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van LIV Residential moet aan de Huurvoorwaarden voldaan worden. De benodigde documenten worden door Gebruiker per de daarvoor via LIV Residential ter beschikking gestelde online applicatie aangeleverd. Indien nodig, ontvangt Gebruiker van LIV Residential een link om een account aan te maken voor de betreffende online applicatie. Op het gebruik van de applicatie voor het aanleveren van de documenten kunnen aparte voorwaarden van toepassing zijn.
 6. 4.6. Alle gegevens van de Huurkandidaat worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze door LIV Residential verwerkt. Lees de privacy- en cookieverklaring van LIV Residential voor meer informatie.
 7. 4.7. De totstandkoming en ondertekening van een huurovereenkomst vindt plaats via de online applicatie Docusign of de online applicatie van Evidos (ondertekenen.nl).
 8. 4.8. LIV Residential heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en kan niet garanderen dat er een huurovereenkomst en transactie tot stand komt. Zij staat niet in voor de handelingsbevoegdheid, kwaliteit, veiligheid van Gebruikers evenmin voor de kwaliteit van de Huurwoning.

Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. 5.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de software, de domeinnaam van de website, het LIV Residential- platform en de LIV Residential-app en onderdelen daarvan, inclusief de geplaatste content behoren toe aan LIV Residential en/of haar toeleveranciers.
 2. 5.2. Het is Gebruikers uitsluitend toegestaan om de inhoud van het LIV Residential-platform en de LIV Residential-app te gebruiken voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is Gebruikers verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LIV Residential, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, op enige wijze te reproduceren en hergebruiken, aan derden te verstrekken of voor commerciële doelen aan te wenden. Gebruiker heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van het platform of de app, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan.
 3. 5.3. LIV Residential kan (technische) maatregelen (laten) nemen ter bescherming van het LIV Residential-platfom en de LIV Residential-app. Indien LIV Residential dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Gebruiker niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
 4. 5.4. Het is Gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit het LIV Residential-platform of LIV Residential-app te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit het platform of app te verwijderen.
 5. 5.5. De zeggenschap over de Data is en blijft bij Gebruiker. Gebruiker verstrekt aan LIV Residential een gebruiksrecht om de Data te gebruiken voor zover nodig voor de levering van de diensten in het kader van het LIV Residential-platform en de LIV Residential-app.
 6. 5.6. Indien Gebruiker zich niet houdt aan vernoemd toegestaan gebruik en beperkingen, behoudt LIV Residential zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op de Gebruiker te verhalen.

Artikel 6. Misbruik van het LIV Residential-platform of app en gevolgen

 1. 6.1. Het is de Gebruiker niet toegestaan het LIV Residential-platform of de LIV Residential-app te gebruiken in strijd met Nederlands recht of anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel zoals beschreven in de eventuele aparte voorwaarden van (toe)leverancier(s) die op het gebruik van de LIV Residential-app van toepassing zijn.
 2. 6.2. Gebruikers moeten zich als zorgvuldig internetgebruikers gedragen.
 3. 6.3. Indien Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet, deze Gebruikersvoorwaarden, de overige voorwaarden van (toe)leverancier(s) of op andere wijze misbruik maakt van het LIV Residential-platform of de LIV Residential-app, dan kan LIV Residential onmiddellijk maatregelen treffen waaronder, maar niet beperkt tot:
  1. a) de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van het LIV Residential-platform, de toegang blokkeren of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. LIV Residential is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Gebruikers, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.
  2. b) LIV Residential kan geconstateerde feiten melden bij de aangewezen autoriteiten;
  3. c) LIV Residential kan alle schade als gevolg van overtredingen van de gebruiksregels verhalen op de desbetreffende Gebruiker.

Artikel 7. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. 7.1. LIV Residential streeft ernaar om het LIV Residential-platform en de LIV Residential-app zoveel mogelijk beschikbaar te (laten) houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Gebruiker erkent dat LIV Residential hierin ook afhankelijk is van haar toeleveranciers.
 2. 7.2. LIV Residential en/of diens toeleverancier(s) onderhouden het LIV Residential-platform en de LIV-Residential-app actief. Het onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op een tijdstip waarop het gebruik van het platform en de app relatief beperkt is. Spoedonderhoud kan zonder aankondiging en op ieder moment worden uitgevoerd.
 3. 7.3. Indien naar het oordeel van LIV Residential hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen of het netwerk van LIV Residential of derden, in het bijzonder door het overmatig vaak aanroepen van het platform of app, het lekken van (persoons)gegevens of activiteiten van malware of andere schadelijke software, is LIV Residential gerechtigd om alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dit kan leiden tot beperkte beschikbaarheid van het LIV Residential-platform of de LIV Residential-app.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. 8.1. LIV Residential heeft de informatie op het LIV Residential-platform, waaronder – maar niet beperkt tot – de informatie over een Huurwoning, met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de Gebruiker geen rechten ontlenen aan de informatie op het LIV Residential-platform.
 2. 8.2. Voor het gebruik van het LIV Residential-platform en de LIV Residential-app is de Gebruiker geen vergoeding verschuldigd. Behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding/ het management van LIV Residential, kan LIV Residential onder andere daarom in redelijkheid geen aansprakelijkheid aanvaarden. Dat betekent onder meer dat LIV Residential niet aansprakelijk is voor schade die Gebruiker lijdt door:
  1. a) gebruik van de diensten van het LIV Residential-platform;
  2. b) onjuiste informatie op LIV Residential-platform;
  3. c) technische storing of een andere omstandigheid waardoor het LIV Residential platform (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet volledig raadpleegbaar is;
  4. d) wijzigingen in de diensten van LIV Residential;
  5. e) wijzigingen op het LIV Residential-platform; en
  6. f) de inhoud van de diensten en/of informatie van derde, die op enigerlei wijze via het LIV Residential-platform worden aangeboden.
  7. 8.3. In het geval van overmacht is LIV Residential niet gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij stroomstoringen, storingen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, (d)dos-aanvallen, aanvallen van malware of kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 9. Overige

 1. 9.1. Afspraken die afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met LIV Residential overeen zijn gekomen.
 2. 9.2. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet.
 3. 9.3. Deze Gebruiksvoorwaarden, en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
 4. 9.4. LIV Residential gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde partij die het LIV Residential-plaform, de LIV Residential-app of de bedrijfsactiviteiten van LIV Residential overneemt.

Artikel 10. Klachten en ondersteuning

 1. 10.1. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, of problemen ondervindt bij het gebruik van het LIV Residential-platform, kunt u contact opnemen via e-mail info@livresidential.nl. LIV Residential streeft ernaar zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van uw e-mail te reageren.