Gebruikersvoorwaarden LIV Residential

Artikel 1| Definities:

 1. 1.1. LIV Residential-platform: een online platform waar woningzoekenden in contact gebracht worden met aanbieders van huurwoningen via de website . Het platform is eigendom van OCP Residential B.V., gevestigd aan de Minervalaan 63 (1077 NR) te Amsterdam, hierna: “OCP”. LIV Residential is als onderdeel van OCP de beheerder van het LIV Residential-platform en de aanbieder van Huurwoningen.
 2. 1.2. Gebruiker: zowel bezoekers van het LIV Residential-platform als Huurkandidaten;
 3. 1.3. Huurwoning: onroerend goed dat volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (mede) geschikt is om gebruikt te worden als huurwoonruimte;
 4. 1.4. Huurkandidaat: Gebruiker die via het LIV Residential-platform interesse heeft getoond in de Huurwoning;
 5. 1.5. Woningaanbod: het systematisch doorzoekbare bestand aan beschikbare Huurwoningen via het LIV Residential-platform.

Artikel 2| Toepasselijkheid

 1. 2.1. Deze gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder gebruik van het LIV Residential-platform (zowel via computer als mobiele apparatuur of enige andere software applicatie) en op alle bijbehorende diensten die op het LIV Residential-platform worden aangeboden.
 2. 2.2. Door gebruik van het LIV Residential-platform gaat Gebruiker akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. Verder is het Privacy Statement van LIV Residential ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens van toepassing.
 3. 2.3. Wanneer een Huurkandidaat reageert op een Huurwoning via het LIV Residential-platform, geeft hij of zij impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn.
 4. 2.4. Deze Gebruikersvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd eenzijdig worden aangepast. Gebruikers dienen derhalve deze met enige regelmaat te raadplegen.

Artikel 3| Totstandkoming van een overeenkomst

 1. 3.1. Het gebruik van het LIV Residential-platform, waaronder de aanvraag voor een bezichtiging van een Huurwoning, is in beginsel vrijblijvend en gratis, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 2. 3.2. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van LIV-Residential platform.
 3. 3.3. LIV Residential stelt via het LIV Residential-platform een niet exclusief gebruiksrecht ter beschikking aan de Gebruikers mits zij zich houden aan deze Gebruikersvoorwaarden.
 4. 3.4. Op het LIV Residential-platform kunnen Gebruikers een bezichtiging aanvragen van een Huurwoning. LIV Residential zal de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. De bezichtiging wordt uitgevoerd door LIV Residential zelf, of wordt uitbesteed aan een derde partij die is aangesloten bij LIV Residential. LIV Residential kan niet garanderen dat er een bezichtiging zal plaatsvinden.
 5. 3.5. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van LIV Residential moet aan de Huurvoorwaarden voldaan worden. De benodigde documenten worden per email aangeleverd. Alle gegevens van de Huurkandidaat worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 6. 3.6 De totstandkoming van een huurovereenkomst vindt plaats via de online applicatie Docusign.
 7. 3.7. LIV Residential heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en kan niet garanderen dat er een huurovereenkomst en transactie tot stand komt. Zij staat niet in voor de handelingsbevoegdheid, kwaliteit, veiligheid van Gebruikers evenmin voor de kwaliteit van de Huurwoning.

Artikel 4 | Intellectuele Eigendomsrechten

 1. 4.1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de domeinnaam van de website , het LIV Residential- platform en onderdelen daarvan, inclusief de geplaatste content behoren toe aan OCP en/of haar leveranciers.
 2. 4.2. Het is Gebruikers uitsluitend toegestaan om de inhoud van het LIV Residential-platform te gebruiken voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is Gebruikers verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LIV Residential, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, op enige wijze te reproduceren en hergebruiken, aan derden te verstrekken of voor commerciële doelen aan te wenden.
 3. 4.3. Indien Gebruiker zich niet houdt aan vernoemd toegestaan gebruik en beperkingen, behoudt LIV Residential zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op de Gebruiker te verhalen.

Artikel 5| Misbruik van het platform en gevolgen

 1. 5.1. Het is de Gebruiker niet toegestaan het LIV Residential-platform te gebruiken anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. 5.2. Gebruikers moeten zich als zorgvuldig internetgebruikers gedragen.
 3. 5.3. Indien Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet, deze Gebruikersvoorwaarden, de overige voorwaarden van leveranciers of op andere wijze misbruik maakt van het LIV Residential-platform, dan kan LIV Residential onmiddellijk maatregelen treffen waaronder, maar niet beperkt tot:
  1. a) de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van LIV Residential-platform, de toegang blokkeren of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. OCP is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Gebruikers, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.
  2. b) OCP kan geconstateerde feiten melden bij de aangewezen autoriteiten;
  3. c) OCP kan alle schade die voortvloeit uit het onredelijke gebruik verhalen op de desbetreffende Gebruiker.

Artikel 6 | Beperking van aansprakelijkheid

 1. 6.1. LIV Residential heeft de informatie op het LIV Residential-platform, waaronder – maar niet beperkt tot – de informatie over een Huurwoning, met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de Gebruiker geen rechten ontlenen aan de informatie op het LIV Residential-platform.
 2. 6.2. OCP sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die Gebruiker lijdt door:
  1. a) gebruik van de diensten van het LIV Residential-platform;
  2. b) onjuiste informatie op LIV Residential-platform;
  3. c) technische storing of een andere omstandigheid waardoor het LIV Residential-platform (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet volledig raadpleegbaar is; en
  4. d) wijzigingen in de diensten van OCP en/of LIV Residential;
  5. e) wijzigingen op het LIV Residential-platform;
  6. f) de inhoud van de diensten en/of informatie van derde, die op enigerlei wijze via het LIV Residential-platform worden aangeboden.

Artikel 7 | Overige

 1. 7.1. Afspraken die afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met OCP overeen zijn gekomen.
 2. 7.2. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet.
 3. 7.3. Deze Gebruiksvoorwaarden, en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd. Artikel 8 | Klachten Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen via email info@livresidential.nl. LIV Residential streeft ernaar zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van uw e-mail te reageren.

Artikel 8 | Klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen via email info@livresidential.nl. LIV Residential streeft ernaar zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van uw e-mail te reageren.